sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Zadanie publiczne  „Rozwój Daje Radość - Radość Tworzy Rozwój” realizowane było przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

 

Głównym jego  celem była  integracja osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z autyzmem i ich rodzin i opiekunów ze społeczeństwem. Ponadto duże znaczenie miało stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości do nabywania i rozwijania sprawności w zakresie: poprawy mowy i komunikacji werbalnej lub niewerbalnej, usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, sprawności motorycznej, manualnej, korygowanie braków wynikających z trudności w nauce szkolnej, oraz w zakresie nauki samoobsługi, a także wsparcie w zakresie sfery emocjonalnej. Również przygotowanie, na miarę możliwości osoby niepełnosprawnej, do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu: korzystanie z miejsc pożytku publicznego; poczta, sklep, apteka, włączanie osób niepełnosprawnych do aktywnego korzystania i tworzenie imprez kulturalnych i rekreacyjnych; andrzejki, mikołajki.

 

Kolejnym celem było usprawnienie ruchowe, poprawienie funkcjonowania w zakresie motoryki, a także sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.

 

Dla realizacji tych celów prowadziliśmy zajęcia w formie indywidualnej i grupowej.

 

Celem zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, było:

 •  rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
 • w miarę możliwości osoby niepełnosprawnej wyposażenie jej w takie umiejętności, aby zdobyła niezależność w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych: samoobsług w zakresie czynności higienicznych i gospodarstwa domowego, mogła uczestniczyć w różnych formach życia społecznego
 • odpowiednie wykorzystanie nabytych umiejętności w sytuacjach codziennych
 • przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do aktywnego spędzania wolnego czasu; andrzejki, mikołajki
 • rozwijanie aktywności twórczej w dziedzinie teatru, tańca, plastyki
 • usprawnienie rozwoju ruchowego, budowanie poczucia sprawczości, rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej, stymulowanie zmysłu równowagi
 • stymulowanie mowy
 • zwiększenie sprawności manualnej
 • usprawnianie sprawności psychoruchowej poprzez udział w hipoterapii
 • usprawnianie sprawności psychospołecznej, ruchowej poprzez udział w dogoterapii
 • udzielenie wsparcia rodzicom i opiekunom poprzez poszerzenie ich wiedzy dotyczącej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • zintegrowanie rodziców i opiekunów dziecka niepełnosprawnego
 • zapoznanie wolontariuszy ze specyfiką funkcjonowania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, aby dzięki temu w kompetentny i profesjonalny sposób mogli oni tym rodzinom udzielać wsparcia i pomocy.  

 Informowaliśmy środowisko o naszych działaniach poprzez plakaty, ulotki i stronę www.aperio-agrado.org.pl.