sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

„Otwieramy serca, umysły i zmysły”

 

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

 

Zadaniem, które realizowaliśmy w ramach zadania „Otwieramy serca, umysły i zmysły” było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie oferty specjalistycznych zajęć o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, terapeutyczny i rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością, zwłaszcza z autyzmem.

 

Zajęcia, które realizowaliśmy, miały na celu nabywanie przez dzieci umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się z otoczeniem, wspierania w pełnieniu różnych ról społecznych oraz przełamywania barier związanych z niepełnosprawnością.

 

Zajęcia z dziećmi prowadzone były w formie grupowej i indywidualnej.

 

Celem zajęć terapeutycznych, edukacyjny, opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, szczególnie z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi było:

 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełniejsze uczestnictwo w interakcjach społecznych
 • rozwijanie u osób niepełnosprawnych autonomii, ich personalizacja i socjalizacja
 • w ramach posiadanych przez osobę niepełnosprawną realnych możliwości, wyposażenie jej w takie umiejętności i wiadomości, aby: mogła porozumiewać się z otoczeniem w jak najpełniejszy dla siebie sposób - werbalnie lub pozawerbalnie; zdobyła maksymalną niezależność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych; była zaradna w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miała poczucie sprawczości; mogła uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm, zachowując przy tym prawo do swojej inności
 • kształtowanie umiejętności prostej samoobsługi poprzez naśladowanie; rozwijanie umiejętności i sprawności niezbędnych w codziennych sytuacjach związanych z ubieraniem się, jedzeniem, higieną osobistą, czynnościami fizjologicznymi
 • ukazywanie związku między nabywanymi umiejętnościami a ich znaczeniem poprzez wykorzystanie ich w konkretnych codziennych sytuacjach
 • rozszerzenie umiejętności związanych z interakcjami społecznymi, wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia
 • wzbudzanie mowy, kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem drogą werbalną i pozawerbalną
 • kształtowanie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych w toku działania
 • zwiększenie sprawności manualnej poprzez prace z różnorodnymi materiałami i fakturami; ćwiczenie motoryki dużej i małej
 • kształtowanie właściwych nawyków ruchowych
 • rozwijanie twórczej aktywności osoby niepełnosprawnej w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca i teatru ze względu na ich znaczące wartości terapeutyczne
 • przygotowanie osoby niepełnosprawnej do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • wzbogacanie zainteresowań poprzez różne formy aktywności
 • usprawnianie rozwoju ruchowego, stymulowanie czucia głębokiego, stymulowanie zmysłu równowagi, obniżanie poziomu napięcia, budowanie poczucia sprawczości, relaksacja, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej