sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

W 2011 roku dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach otwartego konkurs ogłoszonego przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, uruchomiliśmy w Andrychowie Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO”, w ramach działań którego, zrealizowaliśmy trzy zadania publiczne:

 

Zadanie publiczne pod nazwą „Otwieramy Serca, Umysły i Zmysły” skierowane do dzieci i młodzieży z orzeczeniem
o niepełnosprawności, głównie z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku od 4 do 16 lat.
Głównym celem było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez realizację programów rewalidacji
o charakterze interdyscyplinarnym.

Na terenie gminy Andrychów  utworzony został Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO”, który oferuje bezpłatne zajęcia edukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością.

Placówka została wyposażona w podstawowy sprzęt i pomoce do  zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych, niezbędne do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych.

Z oferty skorzystało 16 dzieci dla których zrealizowaliśmy 260 godzin zajęć indywidualnych oraz 100 godzin zajęć grupowych.

 

Zadanie publiczne pod nazwą „Rozwój Daje Radość – Radość Tworzy Rozwój” skierowane do dzieci i młodzieży
z orzeczeniem o niepełnosprawności, głównie z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w wieku od 4 do 16 lat.

Jego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi
i niepełnosprawnością.
Z oferty skorzystało 18 dzieci dla których zrealizowaliśmy 150 godzin zajęć indywidualnych oraz
30 godzin zajęć grupowych.

Zakupione zostało dodatkowe wyposażenie, a także materiały niezbędne do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych.

Przygotowano prezenty Mikołajkowe dla dzieci wraz z życzeniami. Przygotowano drobne słodkie upominki wraz z życzeniami dla rodziców, terapeutów, wolontariuszy oraz zaproszonych gości.


Zadanie publiczne „AUTentycznie inspirująca informacja” – edukacja publiczna w obszarze niepełnosprawności, a jego celem było zwiększenie dostępności do informacji na temat niepełnosprawności takich jak autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawności ruchowe, intelektualne, sprzężone i sensoryczne.

W ramach realizacji uruchomiono stronę internetową www.aperio-agrado.org.pl, opracowano, wydrukowano
i rozmieszczono
plakaty, foldery informacyjno - edukacyjne. Przygotowano artykuły do prasy oraz klipy filmowe.