sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Podstawowe akty prawne

 

Najważniejszym aktem prawnym, dającym osobie niepełnosprawnej równy z innymi osobami dostęp do edukacji, jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

 

Natomiast podstawowy akt prawny, dotyczący edukacji to:

 

 Ustawa z dnia 7 września 2001r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz 25/2 z późniejszymi zmianami) zobacz

 

Ustawa te reguluje m.in. sprawy dotyczące:

- dostępu uczniów niepełnosprawnych do kształcenia i opieki (art.1)

- zasad organizacji kształcenia oraz opieki i wychowania uczniów niepełnosprawnych (art. 71b)

- finansowania edukacji osób niepełnosprawnych (art.79-81, art.80-90a)

- nadzoru pedagogicznego, zadań dyrektora szkoły oraz roli Rady Rodziców

 

 

Szczegółowe zasady kształcenia, wychowania i opieki regulują akty wykonawcze do Ustawy o systemie oświaty. Z punktu widzenia uczniów niepełnosprawnych istotne są następujące rozporządzenia MEN:

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 2010r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz.U. z 2010r. nr 249 poz. 1659) zobacz

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i palcówkach (Dz.U. z  2010 nr 1228 poz. 1487) – częściowo obowiązuje od 1 września 2011, a ostatecznie od 1 września 2012  zobacz

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U z 2010r nr 228 poz. 1490) – częściowo obowiązuje od 1 września 201,1 a ostatecznie od 1 września 2012  zobacz

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2005r. nr 19 poz.167) – częściowo obowiązuje do 1 września 2012  zobacz

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. z 2010r nr 2258 poz. 1489) – częściowo obowiązuje od 1 września 2011, a ostatecznie od 1 września 2012 zobacz

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2005r. nr 19 poz. 166) – częściowo obowiązuje do 1 września 2012  zobacz

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008r. nr 173 poz. 1072.)  zobacz

 

8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. nr 228 poz.1488)  zobacz

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.. z 2008r. nr 175 poz. 1086)  zobacz

 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. nr 61 poz. 624)  zobacz

 

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz.U. z 2009r. nr 4 poz.17) zobacz