sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Autyzm w szkole – wprowadzenie

 

Dzieci i młodzież z autyzmem i zespołem Aspergera stanowią coraz liczniejszą grupę uczniów w szkołach rożnego typu. Ze względu na specyfikę funkcjonowania dzieci z ASD stanowią duże wyzwanie dla systemu edukacji.

 

Każde dziecko w Polsce, równie dziecko z autyzmem, ma prawo do kształcenia, wychowania i opieki odpowiednich do wieku i poziomu rozwoju.

 

Gwarantuje to Konstytucja RP, Konwencja o Prawach dziecka, a szczegółowe przepisy zawiera ustawa o systemie oświaty i wydane  na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji.

 

Dzieci z ASD mogą uczęszczać do wszystkich typów przedszkoli i szkół, czyli do ogólnodostępnych, integracyjnych albo specjalnych. W przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych mogą być tworzone oddziały integracyjne lub specjalne, w tym oddziały dla dzieci z autyzmem. Dzieci z autyzmem mogą korzystać z nauki w klasach ogólnodostępnych z udziałem nauczyciela wspomagającego.