sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Grupowa terapia pedagogiczna

 

Grupowe zajęcia w zakresie terapii pedagogicznej to oddziaływania pedagoga, terapeuty zmierzające do rozwijania u korzystających z tej formy terapii i rehabilitacji wszystkich najważniejszych zmysłów oraz funkcji poznawczych i psychospołecznych.

 

Aby zajęcia były ciekawe, dobieramy metody i formy pracy dostosowując je do potrzeb i możliwości grupy do której zrekrutowano beneficjentów o zbliżonych potrzebach w zakresie usprawniania, korygowania dysfunkcji organizmu lub zaburzonego i nieharmonijnego rozwoju.

 

Zajęcia mają  na celu:

 • złagodzenie lub zatrzymanie rozwoju dysfunkcji czy procesu choroby,
 • redukcje napięcia emocjonalnego, lęku, relaksacje,
 • wzbudzenie pozytywnej motywacji,
 • wzbudzanie empatii,
 • doskonalenie komunikacji w grupie,
 • kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i koncentrowania uwagi,
 • kształtowanie nawyków podejmowania wysiłków,
 • usprawnianie sfery psychomotorycznej,
 • usprawnianie komunikacji inter personalnej i intera – personalnej,
 • rozwijanie i usprawnianie rozwoju społecznego,
 • wprowadzanie społecznych wzorców zachowań,
 • wypracowanie umiejętności wyrażania swojego zdania,
 • lepsze poznanie otoczenia i postrzeganie go w sposób przyjazny,
 • rozwijanie i usprawnianie poczucia sprawstwa,
 • korygowanie niewłaściwych postaw i nawyków,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości.

foto:  APERIO 2011 - zajęcia grupowe

        Zajęcia z pedagogiem

        Terapia pedagogiczna