sobota 21 Wrz 2019
Drukuj

Stowarzyszenie „AGRADO”

Organizacja Pożytku Publicznego KRS; 0000341302  OPP przekaż 1%

Stowarzyszenie to grupa ludzi, przyjaciół, którzy realizują wspólne cele.

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego zdrowie, pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju i integracji społecznej.

 

Więcej informacji na stronie www.agrado.org.pl

 

AGRADO  - nasze imię, to słowo pochodzenia hiszpańskiego oznacza;  życzliwość…, radość…, uprzejmość…, upodobanie…,

 

Obecnie przy naszym Stowarzyszeniu działają dwie placówki świadczące specjalistyczną pomoc w zakresie profilaktyki narkomanii i innych uzależnień oraz terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, głównie z autyzmem.

 

W Wadowicach swoją działalność prowadzimy poprzez Centrum Profilaktyki Społecznej, gdzie od 2006r. realizujemy zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla mieszkańców Gminy Wadowice przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice. 

 

Naszym głównym celem w ramach działalności Centrum Profilaktyki Społecznej, jest wspieranie osoby i rodziny, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, poprzez zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej i prawnej. Corocznie z bezpłatnej pomocy doradczej i terapeutycznej korzysta ponad 200 osób.

 

W ramach Programu „Przeciw Narkotykom - Do Radości Życia” prowadzimy edukacje publiczną, w ramach której realizujemy programy profilaktyczne w szkołach, organizujemy różnorodne formy szkoleń zawodowych oraz inicjujemy alternatywne formy działań związanych z profilaktyką uzależnień. Przez okres 6 lat edukacją profilaktyczną w szkołach objęliśmy ponad 5000 dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponad 200 osób brało udział w nieodpłatnych zajęciach grupowych o charakterze szkoleniowym lub terapeutycznym.

 

W obszarze profilaktyki uzależnień we współpracy z Gminą Andrychów i dla mieszkańców tej gminy realizowaliśmy w roku 2012 zadanie publiczne „Terapia rodzin - wspomaga terapię uzależnień”. Obecnie kontynuujemy te działania w ramach zadania „Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie”.

 

W ramach tych zadań udzielamy specjalistycznej pomocy w zakresie w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, poprzez udzielanie konsultacji indywidualnych, rodzinnych, w tym prowadzenie poradnictwa, terapii uzależnień, terapii rodzinnej oraz prowadzenie zajęć grupowych.

 

Więcej informacji na stronie: www.cps.org.pl.

 

W 2011 roku, dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, otworzyliśmy w Andrychowie Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO”, w którym udzielamy pomocy pedagogicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej  oraz organizujemy różnorodne formy zajęć rekreacyjnych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem.

 

Pomoc udzielana jest w ramach konsultacji i zajęć indywidualnych oraz  zajęć grupowych. W ramach oferty dostępne są zajęcia m.in. z terapii pedagogicznej, art-terapii, hipoterapii, dogoterapii i innych.

Z zajęć indywidualnych i grupowych  o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym skorzystało dotąd około 40 dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością.

 

W ramach działań z obszaru integracji społecznej wystawiliśmy w kościele pw. Św. Macieja w Andrychowie przygotowane przez dzieci, rodziców, terapeutów i wolontariuszy Jasełka.

 

Przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów od 2012r. realizujemy zadanie „Rozwój w rytmie stuku kopyt”, w ramach którego dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych - hipoterapii. Nasze Stowarzyszenie posiada własnego konia szkolonego do pracy w hipoterapii i zamierzamy rozwijać tę formę rehabilitacji.

 

Głównym źródłem naszych sukcesów w realizacji naszych celów są ludzie, którzy poprzez swoją postawę, dobroczynność i dyskrecje wspomagają nas na co dzień.

 

Od roku 2013 prowadzimy Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu AGRADO, gdzie jest miejsce i czas na spotkanie, rozmowę i szkolenie, dla każdej osoby, która jest chętna do podjęcia efektywnej pracy w ramach wolontariatu.  zobacz

 

Współpracujemy w zakresie realizacji zadań publicznych z jednostkami samorządowymi i agendami państwowymi, które są zainteresowane realizacją wspólnych celów, czyli z Gminą Wadowice, Gminą Andrychów, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Od 2013r. jesteśmy członkiem Autyzm-Polska, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin.